FJN_Toyofusso Hose Connectors

FJN_Toyofusso Hose Connectors

FJN_Toyofusso Hose Connectors

TOYOFUSSO HOSE CONNECTOR หางปลาไหลสแตนเลส

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ข้อต่อสำหรับท่อเครื่องจักรโรงงาน /ประกอบเข้ากับเครื่องจักรประเภทต่างๆ (ท่ออ่อนที่เข้ากันได้ : กลุ่ม TOYOFUSSO Hose)

ข้อต่อพิเศษสำหรับท่ออ่อนกลุ่ม TOYOFUSSO รูปทรงหางปลาไหลสองขั้นขนาดใหญ่และเล็ก ป้องกันการเลื่อนหลุดของท่ออ่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้มีส่วนหางปลาไหลยาว สามารถขันแน่นด้วยแคลมป์รัดท่ออ่อนสองตัวได้อย่างง่ายดาย รวมทั้งป้องกันการหลุดของท่ออ่อนและให้ความปลอดภัยในการใช้งาน

Download specification

ขอใบเสนอราคา :

https://www.flaticon.com/authors/lucy-g
https://www.flaticon.com/authors/lucy-g
https://www.flaticon.com/authors/lucy-g
https://www.flaticon.com/authors/lucy-g
สินค้าเพิ่มเติม